Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1Mực Nước HồZhồ06:1552294636463646364635463646364636463546354636463646364636
2Mực nước kênh HLZHL06:1530682999300129982999299829983000299930002998300029982996

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
23/10/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h
1Minh Tiến0
2Phú Lạc0
3Khuôn Nanh0
4Đoàn Uỷ0
5Gò Miếu0--
6Trạm đầu mối0

Bảng số liệu cột nước thấm thân đập (cm)

TT Cột nước thấm Điểm đo Lần đo cuối      
TG GT 23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1T1Đỉnh-:-
-:-
2T2Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
3T3Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
4T4Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
5T5Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-

Bảng đo độ mở cống, tràn (cm)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối      
TG GT 23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1Tràn số 1Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
Cửa số 3-:-
2Tràn số 2Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
3Van CônGiá trị-:-