Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1Mực Nước HồZhồ06:1052294636463546364636463646354635463646364636463646374637
2Mực nước kênh HLZHL06:1030682998299929982998300029993000299830002998299629992998

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
23/10/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h
1Minh Tiến0
2Phú Lạc0
3Khuôn Nanh0
4Đoàn Uỷ0
5Gò Miếu0-
6Trạm đầu mối0

Bảng số liệu cột nước thấm thân đập (cm)

TT Cột nước thấm Điểm đo Lần đo cuối      
TG GT 21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1T1Đỉnh-:-
-:-
2T2Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
3T3Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
4T4Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
5T5Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-

Bảng đo độ mở cống, tràn (cm)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối      
TG GT 21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h
1Tràn số 1Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
Cửa số 3-:-
2Tràn số 2Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
3Van CônGiá trị-:-