Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      22/10/2019
TG GT 1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h
1Mực Nước HồZhồ07:2552294636463646364636463646354636463646364635463546364636
2Mực nước kênh HLZHL07:2530683001300229993001299829992998299830002999300029983000

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
23/10/2019
      22/10/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h
1Minh Tiến0
2Phú Lạc0
3Khuôn Nanh0
4Đoàn Uỷ0
5Gò Miếu0--
6Trạm đầu mối0

Bảng số liệu cột nước thấm thân đập (cm)

TT Cột nước thấm Điểm đo Lần đo cuối       22/10/2019
TG GT 1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h
1T1Đỉnh-:-
-:-
2T2Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
3T3Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
4T4Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
5T5Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-

Bảng đo độ mở cống, tràn (cm)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối       22/10/2019
TG GT 1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h
1Tràn số 1Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
Cửa số 3-:-
2Tràn số 2Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
3Van CônGiá trị-:-