Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h MAXMIN
1Mực Nước HồZhồ19:444576457645764576457645764576457645764576
2Mực nước kênh HLZHL19:463041304030363033303030273023302030412995

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
15/12/2018
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
20h19h18h17h16h15h14h
1Minh Tiến0
2Phú Lạc0
3Khuôn Nanh0
4Đoàn Uỷ0
5Gò Miếu0
6Trạm đầu mối0

Bảng số liệu cột nước thấm thân đập (cm)

TT Cột nước thấm Điểm đo Lần đo cuối      
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h
1T1Đỉnh19:4844594462446344614460445944614458
19:4841754175417641754175417541754174
2T2Đỉnh19:4842184216421642174214421642174215
19:4836363636363630253636363636363636
Chân19:4827472747274727482748274827482748
3T3Đỉnh19:4842174217421742174216421642164216
19:4835893589359029793589358935893589
Chân-:-
4T4Đỉnh19:4841954195419441944194419341934193
19:4830353037303430363035303730343037
Chân19:4828902892289228902890289228932892
5T5Đỉnh19:4836383638363836383638363836373637
19:4830183018301730183018301830183018
Chân19:4827192719271927192719271927192719

Bảng đo độ mở cống, tràn (cm)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối      
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h MAXMIN
1Tràn số 1Cửa số 119:48--------00
Cửa số 219:48--------00
Cửa số 319:48--------00
2Tràn số 2Cửa số 119:48--------00
Cửa số 219:48--------00
3Van CônGiá trị19:48--------00