Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      11/07/2020
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
1Mực Nước HồZhồ07:3552295229522952295229522952295229522952295229522952295229
2Mực nước kênh HLZHL07:3530683069306830683069306930703070307030723072307330753077

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
12/07/2020
      11/07/2020
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
1Minh Tiến0.40.40.4
2Phú Lạc0
3Khuôn Nanh0
4Đoàn Uỷ0
5Gò Miếu0
6Trạm đầu mối0

Bảng số liệu cột nước thấm thân đập (cm)

TT Cột nước thấm Điểm đo Lần đo cuối       11/07/2020
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
1T1Đỉnh-:-
-:-
2T2Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
3T3Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
4T4Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
5T5Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-

Bảng đo độ mở cống, tràn (cm)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối       11/07/2020
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
1Tràn số 1Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
Cửa số 3-:-
2Tràn số 2Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
3Van CônGiá trị-:-