Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h
1Mực Nước HồZhồ16:1052315231523052305230523052305230522952295229522952295229
2Mực nước kênh HLZHL16:1030243021301830173017301530233023302330163014301030122950

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
26/09/2020
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h
1Minh Tiến4.54.54.5
2Phú Lạc0
3Khuôn Nanh14.614.6
4Đoàn Uỷ0
5Gò Miếu0
6Trạm đầu mối0

Bảng số liệu cột nước thấm thân đập (cm)

TT Cột nước thấm Điểm đo Lần đo cuối      
TG GT 16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h
1T1Đỉnh-:-
-:-
2T2Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
3T3Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
4T4Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
5T5Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-

Bảng đo độ mở cống, tràn (cm)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối      
TG GT 16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h
1Tràn số 1Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
Cửa số 3-:-
2Tràn số 2Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
3Van CônGiá trị-:-