Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h
1Mực Nước HồZhồ19:054357435743574357435743584358435943594359436043604360
2Mực nước kênh HLZHL19:053040304130403040303930403040304030403041304130413042

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
21/06/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h
1Minh Tiến0
2Phú Lạc0
3Khuôn Nanh0
4Đoàn Uỷ00.10.20.10.2
5Gò Miếu0
6Trạm đầu mối0

Bảng số liệu cột nước thấm thân đập (cm)

TT Cột nước thấm Điểm đo Lần đo cuối      
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h
1T1Đỉnh-:-
-:-
2T2Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
3T3Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
4T4Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-
5T5Đỉnh-:-
-:-
Chân-:-

Bảng đo độ mở cống, tràn (cm)

TT Công trình Chỉ tiêu Lần đo cuối      
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h
1Tràn số 1Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
Cửa số 3-:-
2Tràn số 2Cửa số 1-:-
Cửa số 2-:-
3Van CônGiá trị-:-